Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng...

Câu hỏi: Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Chùm ánh sáng là một dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn mang năng lượng.

B. Khi ánh sáng truyền đi các phôtôn ánh sáng có năng lượng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng.

C. Các phôtôn có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.

D. Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phôtôn trong chùm.