Một tia sáng Mặt Trời từ không khí được chi...

Câu hỏi: Một tia sáng Mặt Trời từ không khí được chiếu lên bề mặt phẳng của một tấm thủy tinh trong suốt với góc tới i = 60o. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng Mặt Trời biến thiên  từ 1,414 đến 1,732. Góc hợp bởi  giữa tia khúc xạ đỏ và tia khúc xạ tím trong thủy tinh là

A. 4,26o

B. 10,76o.  

C. 7,76o

D. 9,12o.