Một trong những thành công của Mĩ...

Câu hỏi: Một trong những thành công của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì?

A. Thực hĩện nhiều chiến lược toàn cầu.

B. Lập được khối quân sự NATO.

C. Thực hiện được một số mưu đồ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

D. Lôi kéo được các nước Tây Âu trở thành đồng minh của Mĩ.