Một tấm nhôm hình chữ nhật ABCD

Câu hỏi: Một tấm nhôm hình chữ nhật ABCD có cạnh bằng AD = 60cm Ta gập tấm nhôm theo hai cạnh MN và P vào phía trong cho đến khi AB và DC trùng nhau như hình vẽ bên để được một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Giá trị của  để thể tích khối lăng trụ lớn nhất là

A. x = 18

B. x = 20

C. x = 22

D. x = 24