Cho hàm số y =

Câu hỏi: Cho hàm số y = ax+bx+ccó đồ thị như hình vẽ sau. Giá trị a + 2b + 3c bằng

A. -6

B. 2

C. 8

D. 0