Để giảm tình trạng di dân tự do và...

Câu hỏi: Để giảm tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp lâu dài và chủ yếu là

A. xóa đói giảm nghèo và công nghiệp hóa ở nông thôn

B. hạn chế sự gia tăng dân số cả ở nông thôn và thành thị

C. xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ở đô thị

D. phát triển mở rộng mạng lưới các đô thị