“Quy định về người có quyền bầu cử và ứng cử...

Câu hỏi: “Quy định về người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân” là một nội dung thuộc….

A. Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử

B. Nội dung quyền bầu cử, ứng cử

C. Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử

D. Bình đẳng trong thực hiện quyền bầu cử, ứng cử