Câu hỏi: Cho một tấm nhôm hình chữ nhật ABCD có AD= 60cm. Ta gập tấm nhôm theo hai cạnh MN và PQ vào phía trong đến khi AB và DC trùng nhau, với AN=DP (như hình vẽ dưới đây) để được một hình lăng trụ. Tìm độ dài đoạn AN để thể tích khối lăng trụ lớn nhất.

A. AN= 39 cm

B. AN= 20 cm

C. AN= 7,5 cm

D. AN=15 cm