Trứng Nhái khi được thụ tinh bằng...

Câu hỏi: Trứng Nhái khi được thụ tinh bằng tinh trùng Cóc sẽ tạo thành hợp tử nhưng hợp tử không phát triển. Đây là hiện tượng

A. Cách li tập tính

B. Cách li trước hợp tử

C. Cách li cơ học

D. Cách li sau hợp tử