Tìm số hạng không chứa x trong khai tr...

Câu hỏi: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức 2x-1xn,x0   biết  là số tự nhiên thỏa mãn Cn3Cnn-3+2Cn3Cn4+Cn4Cnn-4=1225

A. -20

B. -8

C. -160

D. 160