Cho hàm số y = f(x)

Câu hỏi: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị f'(x) như hình vẽ

A. f(-1)53

B. f(1) - 13

C. f(2) - 53

D. 13