Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen t...

Câu hỏi: Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen là 36% ở cả 2 giới. Thực hiện phép lai (P) ♂ABabDdDd × ♀ABabDdDd, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.