Ở một loài, khi cho một cây F...

Câu hỏi: Ở một loài, khi cho một cây F1 lai với 3 cây X, Y, Z có kiểu gen khác nhau, thu được kết quả F2 phân tính như sau:

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2