Xếp ngẫu nhiên 7 học sinh nam và 3...

Câu hỏi: Xếp ngẫu nhiên 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ ngồi xung quanh một bàn tròn. Xác suất để các học sinh nữ luôn ngồi cạnh nhau là:

A. 310

B. 112

C. 532

D. 542