Ba nhóm đất chính...

Câu hỏi: Ba nhóm đất chính ở ĐBSCL xếp theo thứ tự diện tích từ nhiều đến ít là

A. Đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn.

B. Đất phèn, đất phù sa ngọt, đất mặn.

C. Đất phù sa ngọt, đất mặn, đất phèn.

D. Đất mặn, đất phèn, đất phù sa ngọt.