Có 850 tế bào sinh trứng mang kiểu gen

Câu hỏi: Có 850 tế bào sinh trứng mang kiểu gen AbaB giảm phân, trong đó có 24% tế bào có xảy ra hoán vị gen. Về mặt lí thuyết, số trứng tạo ra mang gen ab là?

A. 102.

B. 51.

C. 374.

D. 323.