Cho biết A quy định thân cao trội...

Câu hỏi: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Ở phép lai: AAaa × aaaa thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong số cây thân cao ở F2 tỉ lệ cây thân cao dị hợp chiếm

A. 71/108

B. 143/216

C. 142/143

D. 43/189