Con lắc lò xo treo vật có khối lượng 100 g d...

Câu hỏi: Con lắc lò xo treo vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8 cm có năng lượng được mô tả như hình vẽ. Chu kì dao động của con lắc là

A. 0,6π s

B. 0,4π s

C. 0,2π s

D. 0,8π s