Chất nào sau đây không có p...

Câu hỏi: Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

A. Glucozơ.

B. Chất béo.

C. Saccarozơ.

D. Xenlulozơ.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!