Thời gian chặt hạ trong khai thác chọn là:

Câu hỏi: Thời gian chặt hạ trong khai thác chọn là:

A. Kéo dài 5 – 10 năm.

B. Kéo dài 2 – 3 năm.

C. Trong mùa khai thác gỗ (< 1 năm).

D. Không hạn chế thời gian.