Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta...

Câu hỏi: Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là

A. phá hoại nền nông nghiệp của ta.

B. phát triển trồng cây công nghiệp.

C. lấy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh.

D. phát triển công nghiệp.