Lượng khí Amoniac, hydro sunphua trong chuồn...

Câu hỏi: Lượng khí Amoniac, hydro sunphua trong chuồng hợp vệ sinh phải đạt nồng độ là:

A. Ít nhất.

B. 20%.

C. 15%.

D. 30%.