Một trong những ý nghĩa thắng lợi...

Câu hỏi: Một trong những ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khoá I là

A. đánh dấu sự thất bại bước đầu thế lực phản động tay sai trong âm mưu chống phá chính quyền cách mạng.

B. là một cuộc vận động chính trị, quân sự rộng lớn, biểu dương khối đại đoàn kết dân tộc.

C. tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho chính quyền cách mạng, nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên thế giới.

D. nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước.