Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông...

Câu hỏi: Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương quy định ở Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm

A. biên giới tạm thời. 

B. giới tuyến quân sự tạm thời. 

C. ranh giới tạm thời. 

D. vị trí tập kết của hai bên.