Khi được chiếu sáng, cây xanh quan...

Câu hỏi: Khi được chiếu sáng, cây xanh quang hợp giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 này có nguồn gốc từ:

A. Phân giải đường

B. Sự khử CO2

C. Hô hấp sáng

D. Quang phân li nước