Trong thí nghiệm Y–âng về giao...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là 1,14mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 5,7 mm có

A. vân sáng bậc 6

B. vân tối thứ 5

C. vân sáng bậc 5.

D. vân tối thứ 6