Tháng 4 năm 1931, Đảng ta được Quố...

Câu hỏi: Tháng 4 năm 1931, Đảng ta được Quốc tế Cộng sản công nhận là

A. một bộ phận độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

B. một Đảng trong sạch vững mạnh.

C. một Đảng đủ khả năng lãnh đạo cách mạng.

D. một bộ phận của Quốc tế Cộng sản.