Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực hiện...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ có bước sóng 640nm (màu đỏ) và 560nm (màu lục). Giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm có bao nhiêu bị trí cực đại giao thoa của bức xạ màu đỏ, màu lục:

A. 6 đỏ và 7 lục

B. 7 đỏ và 6 lục

C. 7 đỏ và 8 lục

D. 8 đỏ và 7 lục