Khi chiếu lần lượt lên một tấm kim loại cô l...

Câu hỏi: Khi chiếu lần lượt lên một tấm kim loại cô lập hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 = λ1/2 thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang êlectron là 350 km/s và 1050 km/s. Nếu chiếu bức xạ có bước sóng λ3 = 2 λ1/3 thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang êlectron là:

A. 783km/h

B. 783km/s

C. 850km/h

D. 850km/s