Việt Nam là thành viên thứ mấy của tổ chức A...

Câu hỏi: Việt Nam là thành viên thứ mấy của tổ chức ASEAN?

A. 7. 

B. 8. 

C. 6. 

D. 9.