Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Bộ giống nhau về chuyên môn hóa sản xuất các loại vật nuôi nào sau đây?

A. Lợn, gia cầm

B. Trâu, bò

C. Bò, gia cầm

D. Bò, lợn