Bộ phận nào của hoa thường có khả năng quang...

Câu hỏi: Bộ phận nào của hoa thường có khả năng quang hợp ?

A. Nhuỵ

B. Nhị

C. Tràng

D. Đài