Biết tổng diện tích đất nông ng...

Câu hỏi: Biết tổng diện tích đất nông nghiệp của Đồng bằng sông Hồng là 15 000km2, diện tích đất nông nghiệp là 51,2%, trong đó 70% là diện tích đất phù sa màu mỡ. Vậy diện tích đất phù sa màu mỡ của Đồng bằng sông Hồng là

A. 5376 km2

B. 10 500 km2

C. 14 949 km2

D. 7680 km2