Đặc trưng cơ bản về khí hậu của mi...

Câu hỏi: Đặc trưng cơ bản về khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

A. mùa đông lạnh kéo dài 2-3 tháng.

B. mùa mưa và mùa khô phân hóa sâu sắc 

C. gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh.

D. gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.