Cương lĩnh chính trị đầu tiên của...

Câu hỏi: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương thực hiện các cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Cách mạng dân tộc dân chủ, thổ địa cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. Tư sản dân quyền cách mạng, thổ địa cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Tư sản dân quyền cách mạng và cách mạng xã hội chủ nghĩa.