Tư tưởng nào ngày càng mất vai trò...

Câu hỏi: Tư tưởng nào ngày càng mất vai trò chi phối phong trài yêu nước của Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Vì nước, vì dân.

B. Độc lập, tự do.

C. Dân sinh, dân chủ.

D. Trung quân, ái quốc.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bộ đề ôn luyện - Tổ hợp KHXH có đáp án !!