Hợp chất NH2–CH2 – COO...

Câu hỏi: Hợp chất NH2–CH2 – COOH có tên gọi là:

A. Valin.

B. Lysin.

C. Alanin

D. Glyxin