Ngày 7 – 11 - 2007, diễn ra sự kiện gì gắn v...

Câu hỏi: Ngày 7 – 11 - 2007, diễn ra sự kiện gì gắn với sự phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam ?  

A. Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.  

B. Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO.  

C. Việt Nam gia nhập khối ASEAN.  

D. Tất cả các sự kiện trên.