Quá trình diễn biến của Hội nghị Pa-ri gắn v...

Câu hỏi: Quá trình diễn biến của Hội nghị Pa-ri gắn với đời tổng thống nào của Mĩ?  

A. Ken nơ đi, Ních xơn.  

B. Giôn xơn, Ních xơn.  

C. Ních xơn, Pho.  

D. Giôn xơn, Ních xơn, Pho.