Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của th...

Câu hỏi: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh

A. chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ.

B. thực dân Pháp đã bình định xong Việt Nam

C. thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nề trong Chiến tranh thế giới thứ nhất .

D. Thực dân Pháp đang cạnh tranh thuộc địa với thực dân Anh.