Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt và...

Câu hỏi: Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh; B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn, hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. Cây mọc từ hạt vàng nhăn, giao phấn với cây mọc từ hạt xanh trơn cho hạt vàng trơn và xanh trơn với tỉ lệ 1 : 1. Kiểu gen của hai cây bố mẹ là

A. Aabb x aaBb

B. AAbb x aaBb

C. Aabb x aabb

D. Aabb x aaBB