Dấu hiệu đặc trưng đ...

Câu hỏi: Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết tính trạng do gen trên NST giới tính Y quy định là

A. Được di truyền thẳng ở giới dị giao tử.

B. Luôn di truyền theo dòng bố.

C.  Chỉ biểu hiện ở con cái.

D. Chỉ biểu hiện ở con đực.