Hãy kể tên các phong trào đấu tranh tiêu biể...

Câu hỏi: Hãy kể tên các phong trào đấu tranh tiêu biểu trong cao trào cách mạng 1936 - 1939

A. Phong trào đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ và phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí

B. Phong trào đấu tranh nghị trường; phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí

C. Phong trào đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ; phong trào đấu tranh nghị trường; phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí

D. Phong trào đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ