Sự sáng tạo và linh hoạt của Đảng khi đề ra...

Câu hỏi: Sự sáng tạo và linh hoạt của Đảng khi đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam thể hiện ở chỗ

A. Quyết định giải phóng miền Nam trước tháng 5 năm 1975.

B. Đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm.

C. Quyết định chuyển sang tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

D. Tranh thủ thời cơ, tiến công thần tốc để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn luyện 3 - Tổ hợp KHXH cực hay có đáp án !!