Nội dung của quy luật phân li độc...

Câu hỏi: Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là

A. Các cặp tính trạng phân li độc lập

B. Các cặp tính trạng khác nhau tổ hợp lại tạo thành các biến dị tổ hợp.

C. Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.

D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong giảm phân.