Ở một loài động vật, tính trạng X do gen a q...

Câu hỏi: Ở một loài động vật, tính trạng X do gen a quy định. Trong trường hợp nào sau đây, lai thuận và lai nghịch cho kết quả khác nhau và đời con sinh ra luôn có kiểu hình giống mẹ?

A. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể thường.

B. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

C. Gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.

D. Gen (a) nằm ở ty thể.