Cà Ná và Sa Huỳnh...

Câu hỏi: Cà Ná và Sa Huỳnh là vùng sản xuất muối lí tưởng ở nước ta là vì

A. Có nhiều bãi cát trắng thích hợp cho việc làm muối.

B. Nghề muối đã trở thành nghề truyền thống lâu đời.

C. Ít bị thiên tai như bão lũ, lũ lụt; nước biển có độ mặn cao.

D. Vùng khô hạn, ít có sông lớn đổ ra.