Nung nóng một ống chứa 36,1 gam hỗn hợ...

Câu hỏi: Nung nóng một ống chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO và Fe2O3 rồi dẫn hỗn hợp khí X gồm CO và H2 dư đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam chất rắn. Tổng thể khí X (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 11,2 lít.

B. 5,6 lít.

C. 8,4 lít

D. 22,4 lít.