Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phả...

Câu hỏi: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75% thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 360

B. 300

C. 480

D. 270

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!