Đông Dương Cộng sản liên đoàn được...

Câu hỏi: Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập trên cơ sở

A. Một bộ phận tích cực trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng.

B. Một bộ phận đảng viên tiên tiến của An Nam Cộng sản đảng.

C. Một bộ phận tiên tiến ở Nam Kì và Trung Quốc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Một bộ phận tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng.